Obchodní podmínkyVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ECOMAIL.CZ


Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) byla níže uvedeného dne uzavřena v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2, Občanského zákoníku

MEZI

 1. ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223183, jejímž jménem jedná Ing. Jakub Stupka, jednatel a Jan Tlapák, jednatel

  (dále jen „Poskytovatel“), na straně jedné, a

 2. Registrovaným Uživatelem

  (dále jen „Uživatel“), na straně druhé,

(Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

POJMY A DEFINICE

Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v této Smlouvě používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:

Agenturní účet
účet Uživatele k Aplikaci, zřízený Poskytovatelem za podmínek podle této Smlouvy, za účelem užívání Služby Ecomail, jež Uživateli evidenci správu jednotlivých Uživatelských účtů;

Aplikace
elektronický prostředek obsahující nástroje k hromadnému rozesílání e-mailů, zejména obchodních sdělení, a dále k vyhodnocování jednotlivých kampaní, ve výlučném vlastnictví Poskytovatele;

Ceník
uvádí výši odměny za Službu Ecomail poskytovanou podle této Smlouvy Uživateli, je součástí této Smlouvy a je zveřejněn na www stránkách Uživatele;

Citlivý údaj
informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů;

Databáze uživatele
seznam nebo seznamy elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mailové adresy) Zákazníků Uživatele v adresáři Uživatele, jež jsou součástí Obsahu Uživatele;

E-mail
textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;

Kreditový program
Služba Ecomail poskytovaná v rozsahu podle počtu kreditů zakoupených Uživatelem, když počet kreditů zrcadlí počet e-mailů k odeslání. Cena za jeden kredit se liší podle typu zvoleného kreditového programu, přičemž cena jednotlivých kreditových programů je stanovena podle platného Ceníku;

Občanský zákoník
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Obsah Uživatele
se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) používané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby Ecomail, jako texty, obrázky, videa, písma, apod., může se jednat i o díla třetích osob;

Obsah Poskytovatele
se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby Ecomail, která vytvářejí funkční rámec Služby Ecomail, včetně její věcné náplně;

Obsah Služby
se rozumí soubor Obsahu poskytovatele a Obsahu uživatele;

Odměna
souhrnné označení pro odměnu poskytovanou Uživatelem Poskytovateli za poskytování Služby Ecomail, jakož i odměnu za služby Servisní podpory, to vše ve výši stanovené podle platného Ceníku;

Osobní údaje
informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Pracovní den
jakýkoli jiný den než sobota a neděle, který není státním svátkem v České republice a ve kterém jsou banky v České republice otevřeny pro poskytování služeb veřejnosti, to vše v čase od 8:00 do 18:00 hodin;

Předplacený program
Služba poskytována v rozsahu určeném podle Uživatelem zvoleného Tarifního pásma. Cena Tarifního pásma se odvíjí od velikosti Databáze Uživatele, tj. od počtu e-mailových kontaktů na Zákazníky evidovaných Uživatelem v jeho databázi. Cena pro každé tarifní pásmo je uvedena za jeden měsíc, počínaje dnem uhrazení Služby;

Servisní podpora
jsou služby Poskytovatele poskytované jako součást Práva užívat Aplikaci, zejména pak bezprostředně po registraci Koncového uživatele;

Služby hromadného rozesílání emailů
služby poskytované prostřednictvím Aplikace spočívající v šíření obchodních sdělení v mezích Zákona o některých službách informační společnosti, poskytované za úplatu;

Služba Ecomail
služba, která spočívá v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů k vytvoření, vedení, odesílání a správě e-mailové marketingové kampaně, zejména, nikoli však výlučně, k hromadnému šíření obchodních sdělení, kterými v rámci marketingové strategie oslovuje Uživatel své Zákazníky, a dále ke sledování a evidenci výsledků marketingové kampaně, a to elektronickou formou na síti Internet;

Spam
jakékoli nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím E-mailu příjemci bez jeho předchozího souhlasu, dále také jakékoli obchodní sdělení, které:není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení; skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje; je zasláno bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány; bylo zasláno Zákazníkovi poté, co Zákazník uvědomil Uživatele, že si další zasílání e-mailů od tohoto Uživatele nepřeje; se týká prodeje či propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line gamblingu (on-line hazardních her), pedofilie a podobných lékařsky uznávaných odchylek a poruch.

Uživatelský účet
účet k Aplikaci, zřízený za podmínek této Smlouvy výlučně za účelem užívání Služby Ecomail;

Zákon o některých službách inf. spol.
zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů

Zákazník
zákazník Uživatele, který je oslovován v rámci marketingové strategie Uživatele tím, že jsou mu Emailem zasílána obchodní sdělení Uživatele;

Závady
chybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby Ecomail;

ZOOÚ
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Předmět Smlouvy

Poskytovatel poskytuje za podmínek uvedených v této Smlouvě Uživateli Službu Ecomail. Uživatel přijímá Službu Ecomail za podmínek uvedených v této Smlouvě a za její užívání se zavazuje uhradit Poskytovateli Odměnu.

Poskytováním Služby Ecomail se zejména rozumí:

 • právo Uživatele užívat Službu Ecomail za účelem poskytování Služeb hromadného rozesílání e-mailů;
 • právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Aplikaci,
 • povinnost Uživatele uhradit Odměnu podle této Smlouvy;
 • právo Uživatele na jeden Uživatelský účet zcela zdarma podle Ceníku.

Poskytování Služby Ecomail může být omezeno, a to ze zákonných důvodů, v případě Závad Aplikace, zejména v případě jakéhokoli výpadku nebo zániku některého z dodavatelů Poskytovatele, jakož i v případě nutné údržby nebo rozvoje Aplikace. Takové skutečnosti nemají vliv na výši Odměny.

Není porušením Smlouvy, když v důsledku omezení nebo přerušení Služby Ecomail ztratí Uživatel dočasně přístup k Obsahu Služby.

Registrace uživatele

Registrace je nutnou podmínkou k řádnému využívání Služby; Uživatel tímto bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.

Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na stránkách www.ecomail.cz, když obsahuje potvrzení Uživatele, že se seznámil a souhlasí s podmínkami této Smlouvy.

Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři správné a úplné osobní údaje o své osobě. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.

Okamžikem odeslání registračního formuláře je registrace Uživatele zahájena, když následným doručením „Potvrzení o registraci“ ze strany Poskytovatele na emailovou adresu zadanou Uživatelem v registračním formuláři je Uživateli zřízen Uživatelský účet a registraci lze považovat za úspěšně ukončenou. Smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání registrace.

Uživatel může žádat o zřízení Agenturního účtu. Pro registraci Agenturního účtu se použije bod 3 Smlouvy analogicky.

Registrací dává Uživatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze strany Poskytovatele, ve smyslu Zákona o některých informačních službách.

Odměna za Službu Ecomail a způsob úhrady

Služba je poskytována za úplatu. Uživatel se tímto zavazuje za poskytování Služby Ecomail platit Poskytovateli Odměnu.

Výše Odměny je stanovena podle platného Ceníku zveřejněného na www stránkách Poskytovatele. Veškeré ceny v Ceníku jsou uvedeny bez DPH, které je účtováno v zákonné výši.

Ceník může být Poskytovatelem jednostranně změněn, a to s účinností od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna provedena. Informace o změně Ceníku budou vždy k dispozici na webu Poskytovatele.

Kreditové programy:

Jeden kredit se rovná jednomu odeslanému e-mailu. Pokud je tedy například odeslán e-mail na 100 Zákazníků, bude odečteno 100 kreditů.

Uživatel uhradí Poskytovateli Odměnu tak, že si prostřednictvím Aplikace zakoupí takové množství kreditů, které odpovídá jeho potřebě. Kredity jsou připsány na Účet uživatele, jakmile je cena kreditů uhrazena.

Uživatel čerpá kredity ve výši podle zvoleného typu Kreditového programu v rozsahu jím odeslaných Emailů. Kredity jsou odečteny z Účtu uživatele v okamžiku využití Služby hromadného rozesílání emailů.

Přehled čerpání zakoupených kreditů, jakož i přehled faktur je Uživateli k dispozici prostřednictvím Účtu uživatele.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré zakoupené kredity jsou platné po dobu 24 měsíců od data úhrady těchto kreditů. Po marném uplynutí lhůty 24 měsíců se má za to, že kredity jsou neplatné a nelze je využít.

Předplacené programy:

Uživatel uhradí Odměnu tak, že Poskytovateli poskytne měsíční paušální plnění ve výši stanovené podle tarifního pásma zvoleného Uživatelem.

Pro případ, že množství kontaktů v Databázi uživatele překročí hranici tarifního pásma je Poskytovatel oprávněn účtovat Odměnu ve výši ceny za tarifní pásmo odpovídající novému počtu kontaktů v databázi Uživatele, to vše od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž množství kontaktů v databázi Uživatele vzrostlo nad rámec původního tarifního pásma.

Přehled plateb a faktur je Uživateli k dispozici na jeho Uživatelském účtu.

Uživatel je oprávněn zvolit způsob úhrady Odměny za Službu Ecomail, a to výlučně:

 • elektronickými platebními nástroji, které jsou k dispozici Uživateli prostřednictvím Uživatelského účtu, za předpokladu, že Uživatel zvolí způsob platby označený jako „platba online kartou“;
 • a dále v případě výslovného požadavku Uživatele na základě faktury vystavené Poskytovatelem se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Faktura je v den vystavení zaslána emailem Uživateli, když tímto okamžikem se považuje za doručenou; to vše za předpokladu, že uživatel zvolí způsob platby převodem.

V případě elektronické platby je u předplacených tarifů každý měsíc automaticky stržena částka z platební karty až do té doby, než Uživatel zruší svůj předplacený tarif.

V případě platby na základě vystavené faktury je u předplacených tarifů faktura vždy vystavena 14 dní před koncem fakturačního období a ihned zaslána na email Uživatele.

Pro případ, že Poskytovatel bude povinen vystavit daňový doklad, bude Poskytovatelem vystaven v elektronické podobě ve formátu PDF, ke kterému bude mít Uživatel přístup na Uživatelském účtu.

Služba Ecomail se považuje za uhrazenou a bude Uživateli aktivována po připsání peněžních prostředků  v dohodnuté výši na bankovní účet Uživatele.

Pro případ prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoli její části delšího než 5 dní od data splatnosti Odměny je Poskytovatel oprávněn odepřít Uživateli Právo užívání Aplikace podle této Smlouvy a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny.

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že

 • je plně způsobilý k právním úkonům,
 • veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • nebude používat Službu Ecomail v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
 • nebude používat službu Ecomail k propagaci přípravků na podporu potence,
 • bude používat Službu Ecomail pouze k účelu, k němuž je určena, zejména ke Službě hromadného rozesílání emailů,
 • se před zahájením užívání Služby Ecomail důkladně seznámil s podmínkami této Smlouvy a zcela s nimi souhlasí.

Uživatel se zavazuje, že:

 • neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby Ecomail;
 • pro přístup ke Službě Ecomail se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;
 • všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele ke Službě Ecomail nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou zjistit, neprodleně tuto skutečnost sdělí Poskytovateli;
 • pro účely Služby Ecomail bude používat pouze e-mailové adresy těch Zákazníků, kteří mu k zasílání těchto e-mailů prokazatelně udělili předchozí souhlas nebo se kterými má Uživatel prokazatelně již existující vztah a získal od nich v rámci tohoto vztahu jejich e-mailové adresy.

Uživatel je v rámci užívání Služby Ecomail povinen zachovávat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Služba, jakož i veškerý software s ní související jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele. Tato smlouva představuje pouze ujednání o podmínkách poskytování Služby, v žádném případě nevzniká právo Uživatele jako např. Licenční k software, Aplikaci či jiné obdobné právo.

Uživatel se zavazuje zajistit, aby jeho e-maily rozesílané Zákazníkům neměly povahu Spamu.

Uživatel se zavazuje provést ověření domény, která bude sloužit k hromadné rozesílce emailů, zejména však je Uživatel povinen provést nastavení DNS záznamů podle pokynů Poskytovatele.

Uživatel se dále zavazuje, že obsah e-mailů, které bude rozesílat prostřednictvím Aplikace, bude v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou, zejména je povinen zajistit, aby:

 • neobsahovaly jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
 • neobsahovaly jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
 • neobsahovaly jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,
 • neobsahovaly jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
 • neobsahovaly jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
 • neobsahovaly nebo nepropagovaly léky na potenci a některé další konkrétní léky
 • neobsahovaly nabídku práce z domova nebo vydělávání peněz online
 • neobsahovaly nebo nepropagovaly hazard nebo sázkové hry
 • neobsahovaly nebo nepropagovaly pornografii nebo jiný sexuální materiál
 • neobsahovaly pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,
 • neumožňovaly osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
 • neobsahovaly nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
 • nepodporovaly hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
 • nebyla porušena práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, zejména Poskytovatele,
 • nemohla být ohrožena dobrá pověst nebo chod či rozvoj podniku jiných subjektů (soutěžitele), či by nabádal k jinému nekalosoutěžnímu jednání;
 • nebyly neoprávněně užity ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
 • by byly v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

Pro případ, že, že Obsah uživatele bude v rozporu s pravidly podle této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího oznámení zcela a okamžitě zastavit poskytování Služby Uživateli.

Poruší-li Uživatel povinnosti podle Smlouvy je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení některého z výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.

Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu budou umožňovat využívat vlastnosti Služby podle této Smlouvy.

Uživatel zcela odpovídá za Obsah Uživatele, který může být do Aplikace vložen pouze, pokud odpovídá platným právním předpisům a této Smlouvě. Uživatel zejména odpovídá za kvalitu svěřené Databáze kontaktů. Není porušením této smlouvy, pokud Služba není poskytována řádně z důvodu nekvalitního, neúplného nebo dokonce nelegálního Obsahu Uživatele, zejména Databáze uživatele. Uživatel odpovídá za dodržení práv třetích osob (zejména autorských a práv na ochranu osobních údajů) ve vztahu k materiálům, informacím a dílům třetích osob, zveřejňovaných či používaných při užívání Služby Ecomail.

Není porušením této Smlouvy, pokud není Služba poskytována v důsledku Nutné údržby nebo proto, že Uživatel porušil některou z podmínek této Smlouvy.

Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu.

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití jména a hesla zvoleného Uživatelem při Registraci třetí osobou.

Při poskytování Služby Ecomail neuchovává Poskytovatel žádná data Uživatele mimo údajů o registraci Uživatele a případné Databáze uživatele.

Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu Služby, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovu zprovoznění Služby.

Poskytovatel může namátkově kontrolovat Obsah uživatele a Službu pozastavit v případě, že zjistí nesrovnalosti s podmínkami této Smlouvy nebo s morálním přesvědčením a standardy Poskytovatele; o tom ihned Uživatele informuje.

Poskytovatel je povinen prostřednictvím Služby zajistit rozeslání Obsahu e-mailů, vzhledem k tomu, že je doručení závislé i na vlastním obsahu e-mailu, nenese za jejich doručení Zákazníkům žádnou odpovědnost. Stejně tak Poskytovatel nenese odpovědnost za doručení poškozeného či neúplného obsahu e-mailu.

Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služby Uživatelem, jakýmikoli okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat jednotlivých Uživatelů. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu.

Informuje-li Zákazník Poskytovatele na základě e-mailu obdržených od Uživatele, že si nepřeje, aby mu byly dále zasílány emaily, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele takového Zákazníka odstranit z Databáze Uživatele. Stejné právo má Poskytovatel i v případě, bude-li Zákazník informovat Poskytovatele, že jím obdržené e-maily neobsahují náležitosti stanovené touto Smlouvou či se dle názoru Zákazníka jedná o Spam.

Vzniknou-li Poskytovateli jakékoli náklady v souvislosti se stížnostmi Zákazníků na Uživatele, zavazuje se Uživatel nahradit Poskytovateli tyto náklady a veškerou újmu (škodu i nemajetkovou újmu), která Poskytovateli vznikne.

Poskytovatel si vyhrazuje právo učinit Službu kdykoli definitivně nepřístupnou.

Poskytovatel neodpovídá za škodu či újmu, která Uživateli a Zákazníkům vznikne v souvislosti s používáním Služby, zejména pokud jde o nedoručení nebo neúplné doručení e-mailu.

Poskytovatel má právo Službu omezit nebo neposkytnout a zablokovat Účet uživatele včetně jeho Obsahu, zejména pokud by:

Uživatel vytvořil uživatelský účet, který by mohl budit pohoršení či je jinak v rozporu s morálními nebo etickými pravidly;

Uživatel postupuje v rozporu s touto Smlouvou;

Uživatel vytvořil více free účtů s úmyslem obejít placenou verzi Aplikace;

Uživatel užíval Službu Ecomail způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby Ecomail;

Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby Ecomail i služeb a produktů třetích osob;

Uživatel použil nebo se pokusil použít Aplikaci pro rozesílání nevyžádaných emailů (spamů, hoaxů apod.), virů nebo jiného obsahu, který je v rozporu s právními předpisy, obtěžující nebo v rozporu s dobrými mravy;

Uživatel se i jen pokusil užívat Aplikaci či Uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.),

Uživatel se i jen pokusil porušovat jakákoli práva Poskytovatele nebo třetích osob i jiným než v této Smlouvě výslovně uvedeným způsobem.

Poskytovatel zásadně neodpovídá za Obsah uživatele, a to v souladu s ustanoveními § 3, 4, 5 Zákona o některých informačních službách.

SMLUVNÍ POKUTY

Uživatel neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby Ecomail;, pro přístup ke Službě Ecomail se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;, všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele ke Službě Ecomail nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou zjistit, neprodleně tuto skutečnost sdělí Poskytovateli; V případě narušení nebo poškození Aplikace je Uživatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč pro každý jednotlivý případ.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že vyloučily aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. Poskytovatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, které byla smluvní pokuta ujednána.

Vyšší moc

Smluvní strany neodpovídají za porušení povinností podle této Smlouvy způsobené vyšší mocí, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

Nutná údržba

Nutnou údržbou se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Služby. Nutná údržba je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu.

Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, a to i bez upozornění Poskytovatele.

Vady služby

Je-li Služba poskytnuta vadně nebo není-li Uživateli poskytnuta podle této Smlouvy, má Uživatel právo podat stížnost na vady Služby.

Stížnost na vady Služby je třeba podat písemně, a to nejpozději do dvou dnů od okamžiku, kdy Uživatel zjistil nedostatek Služby, nejpozději však do 24 hodin od opětovného zprovoznění Služby. Později podaná stížnost nebude akceptována a Uživatel ztrácí nárok na jakoukoliv náhradu.

Uživatel je ve stížnosti povinen uvést svou identifikaci, detailní popis důvodů stížnosti a dobu jejich vzniku, případně dobu opětovného zprovoznění Služby.

Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost Uživatele do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li stížnost oprávněná, má Uživatel právo na náhradu za neposkytnutou nebo vadně poskytnutou Službu nebo její část.

Náhrada se Uživateli poskytne jako kredit k užití Služby. Bez ohledu na jiná ujednání, nemá podaná stížnost vliv na splatnost Odměny.

Ukončení Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Smlouva se považuje za ukončenou k poslednímu dni fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Poskytovatel bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se Smlouva považuje tímto okamžikem za ukončenou, což není považováno jako porušení Smlouvy.

V případě ukončení Smlouvy, a to jakýmkoli způsobem, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité Odměny za využívání Služby.

Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy okamžitě, jakmile zjistí její podstatné porušení. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména takové jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit Aplikaci. Dále takové jednání Uživatele, kterým se Uživatel snaží obcházet Ceník (zejména rozdělit Databázi tak, aby vzniklo více Uživatelských účtů zdarma). Pro případ odstoupení od Smlouvy není Poskytovatel povinen vracet již uhrazenou a nevyužitou Odměnu.

Ochrana osobních údajů

Uživatel v rámci Registrace může uvádět povinné osobní údaje (např. fakturační údaje fyzických osob). Uživatel může dobrovolně sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.

Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Poskytovatel zajišťuje t.č. známé technické podmínky k tomu, aby byly poskytnuté osobní údaje zabezpečené před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Poskytovatel se zavazuje, že nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat osobní údaje Uživatele v rozporu s touto Smlouvou.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle této Smlouvy a pro statistické účely.

Uživatel tímto v souladu se ZOOÚ uděluje Poskytovateli jakožto správci souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby.

Uživatel tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti této Smlouvy. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a kdykoli písemně odvolatelný. Pro případ odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí likvidaci veškerých údajů Uživatele. V takovém případě zaniká i Smlouva.

Poskytovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile Smlouva pozbude platnosti.

Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Poskytovatel a Uživatel si ve smyslu § 6 ZOOÚ sjednávají, že Poskytovatel jakožto zpracovatel bude zpracovávat následující osobní údaje Zákazníků: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, případně další údaje dle potřeby Uživatele. Poskytovatel bude uvedené osobní údaje zpracovávat za účelem provozování Služby na základě Smlouvy.

Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.

Uživatel se zavazuje a prohlašuje, že využívá kontakty, u kterých má souhlas k rozesílání obchodních sdělení, a že plní povinnosti dan ZNSIS. Zákazníci Uživatele mají vždy možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu (patička obchodního sdělení).

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami nejen Občanským zákoníkem, ale také zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.)

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti buď podpisem oběma Smluvními stranami anebo odsouhlasením ze strany Uživatele při Registraci podle této Smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě potřeby tyto Podmínky jednostranně změnit. Změnu těchto podmínek Poskytovatel oznámí Uživateli prostřednictvím Účtu uživatele, když Uživatel má možnost v případě nesouhlasu tuto smlouvu vypovědět podle této Smlouvy.

Tato Smlouva, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi Smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, týkající se předmětu této Smlouvy. Pokud by se tato Smlouva či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této Smlouvy.